Iedereen zou bij een notaris een testament moeten laten opmaken om te voorkomen dat de nalatenschap in verkeerde handen komt. Hiervoor moet u bij de notaris zijn. Is er geen testament dan wordt de nalatenschap onderling verdeeld. Meestal wordt aan een notaris gevraagd die verdeling te regelen. Hij doet dat met de wet in de hand.

De notaris

Wie alleenstaand is maar wel bloedverwanten heeft die op grond van de verwantschap aanspraak op (een deel van) de nalatenschap zouden kunnen maken,moet helemaal goed beseffen wat er met de nalatenschap moet gebeuren. Ook hier geldt: bespreek dit met de notaris die het testament opmaakt. Worden verre neven en nichten, met wie nooit enig contact is geweest, door de erflater als ‘ongewenste’ erven beschouwd, dan valt te overwegen de schenkingen te doen aan bonafide liefdadige organisaties. Hieronder een overzicht van enkele belangrijke items die betrekking hebben op de notaris en het testament. In de afgelopen jaren heeft de overheid voor het erfrecht nieuwe regels opgesteld:

Het erfrecht

Het erfrecht komt aan de orde bij overlijden. De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn, als de overledene géén testament heeft gemaakt. Dit heet versterfrecht. Iedereen kan van het versterfrecht afwijken door een testament te maken. Dat wordt testamentair erfrecht genoemd. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen. 

Wettelijke verdeling

Vanaf 1 januari 2003 (sinds de invoering van het nieuwe erfrecht) krijgt de echtgenoot die overblijft de hele nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in een geldbedrag. Zij krijgen daarvoor een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Dit noemt men de wettelijke verdeling. 

De notaris stelt het testament op

Afgezien van enkele uitzonderingen worden testamenten gemaakt ten overstaan van een notaris. Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. 

Lees verder